Què fem?

– ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME

 • Redacció d’Instruments d’ordenació territorial → Pla territorial, Pla director.
 • Redacció de planejament urbanístic → Pla general d’ordenació, Pla d’ordenació urbanística municipal, Pla parcial, Pla especial, Pla de millora urbana, polígons d’actuació.
 • Gestió urbanística integral → Projectes d’urbanització que comportin projecte de reparcel·lació, Compensació i gestió administrativa, jurídica i econòmica.
 • Redacció d’avaluacions conjuntes d’impacte ambiental → Informes, memòries i estudis de sostenibilitat.
 • Assessorament global en administracions locals → Territorial, urbanístic, jurídic, econòmic, administratiu, disciplina urbanística, informes, dictàmens, audtiories, etc.
 • Estudis de programació, de viabilitat, consultes i informes en l’àmbit conjunt de l’ordenació territorial, urbanisme, medi ambient. Projectes de parcel·lació, agregacions i segregacions de finques, redacció de projectes de taxació conjunta, d’expropiació, de valoració,…

EDIFICACIÓ

 • Equipaments → Centres cívics i culturals, centres esportius, recreatius, administratius, socials, escolars, sanitaris assistencials, ludoteques, centres de dia, llar de jubilats,…
 • Edificis de serveis → Restauració, hoteler, oficines, comercials, grans àrees, multicines, comerços, interiorisme i tot tipus de terciari.
 • Edificis residencials → Habitatges plurifamiliars, unifamiliars. (obra nova, reforma i rehabilitació.)
 • Edificis industrials → Fàbriques, naus industrials, oficines complementàries, estacions de serveis de combustibles,…
 • Treballs complementaris → Enderrocs, diagnosi i conservació d’edificis monumentals.

– DISSENY

 • Elements Urbans → Disseny de mobiliari urbà. Elements escultòrics. Mobiliari i ambientació de locals.
  Mobiliari → Disseny escenogràfic.
 • Estudis de seguretat i salut. Gestió administrativa de projectes i direcció d’obres. Tramitació d’expedients d’habitatges protegits, de llicències d’obra, cèdul·les d’habitabilitat de 1a i 2a ocupació. Control de costos, project manager en promocions.

– OBRA CIVIL I OBRA PÚBLICA

 • Urbanització → Nova urbanització, rehabilitació paviments i infraestructures, rehabilitació de serveis urbans (aigua, gas, BT, MT, Telecos,..). Sanejament, estudis d’inundabilitat.
 • Obra civil → Naus industrials, construccions metàl·liques. Obres hidràuliques, dipòsits d’aigua, canalitzacions. Murs, pantalles de contensió, rescloses, …

-ENGINYERIA LEGAL I AMBIENTAL

 • Projectes → Llicències d’Activitats. Inscripció al REIC i REG. Permisos a organismes públics tals com: carreteres, A.C.A,…
 • Plans → D’autoprotecció i d’emergència.

– INSTAL·LACIONS

 • Projectes → Alta i baixa tensió. Enllumenat públic. Climatització, calefacció i A.C.S. Productes químics i petrolífers. Aparells a pressió, frigorífiques. Gasos combustibles. Centrals hidroelèctriques. Energia solar-fotovoltaica. Energia eòlica. Protecció contra incendis.

– MEDI AMBIENT

 • Estudis → Medi ambientals. Acústics
 • Projectes → de restauració. Tractament d’aigües residuals. Concessions de captació d’aigües.