Ordenació Territorial i Urbanisme

Redacció d’Instruments d’ordenació territorial:
· Pla territorial
· Pla director

Redacció de planejament urbanístic :
· Pla general d’ordenació
· Pla d’ordenació urbanística municipal
· Pla parcial
· Pla especial
· Pla de millora urbana
· Polígons d’actuació

Gestió urbanística integral:
· Projectes d’urbanització que comportin projecte de reparcel·lació
· Compensació i gestió administrativa
· Jurídica
· Econòmica

Redacció d’avaluacions conjuntes d’impacte ambiental:
· Informes
· Memòries
· Estudis de sostenibilitat

Assessorament global en administracions locals:
· Territorial
· Urbanístic
· Jurídic
· Econòmic
· Administratiu
· Disciplina urbanística
· Informes
· Dictàmens
· Audtiories